De bijzondere positie van het Begijnhof Breda

In 2017 bestond het Begijnhof Breda 750 jaar. Als formele oprichtingsdatum wordt immers aangehouden 22 maart 1267. Toen schonk Hendrik V van Schoten, heer van Breda, aan de begijnen aldaar de gronden waarop zij al enige tijd woonachtig waren, en verleende toestemming om daarop een hof met kerk en begraafplaats aan te leggen.

Het Begijnhof is de oudste instelling van Breda en ongetwijfeld een van de oudste rechtspersonen van ons land.

Ooit waren er ongeveer 1000 Begijnhoven of conventen in Europa waarvan in een aantal gevallen nog wel de bebouwing resteert doch waarvan de oorspronkelijke instellingen zijn opgeheven. Dit met uitzondering van het Begijnhof Breda dat eeuwenlang bijzondere bescherming heeft genoten van het geslacht van de Nassaus. De instelling die in 1267 de gronden ontving is nog steeds de bestaande stichting Begijnhof Breda. Gedurende al deze eeuwen heeft het Begijnhof Breda haar activiteiten onder leiding van een opvolgend bestuur en met behoud van haar hofjeswoningen, archief en overige bezittingen kunnen voortzetten.

Overeenkomst (1531) tussen Graaf Hendrik III van Nassau en de begijnen over de verplaatsing van het hof, waarin hij hen namens zichzelf en al zijn rechtsopvolgers blijvende bescherming toezegt.

Bezoek in 1952 van koningin Juliana aan het begijnhof